1. Allmänt

1.1 Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver personuppgiftspraxis för Börje Larsson & L Örnmark Målerifirma AB, och alla bolag inom samma koncern, (”LÖ”), avseende hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om våra kunder och andra som använder våra tjänster eller på annat sätt integrerar med oss. Läs denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med villkoren som anges häri.

1.2 Den här Integritetspolicy är till för att du som kund, anställd och leverantör ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

2 Introduktion

2.1 LÖ är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer inom ramen för våra tjänster.

2.2 Tänk på att du genom att använda Tjänsterna eller resurser som vi tillhandahåller samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig. Du behöver inte lämna några personuppgifter, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av våra tjänster och resurser.

2.3 Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

3 Personuppgifter som behandlas

3.1 Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress och personnummer.

3.2 Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. LÖ samlar normalt inte in känsliga personuppgifter såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår att du inte lämnar känsliga personuppgifter. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar dock LÖ detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

3.3 Som ovan angivet samlar vi in information om dig när du använder våra Tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Uppgifterna kan också komma att kompletteras med information från tredje parter. Uppgifterna samlas normalt in genom att du själv lämnar det till oss.

4 Vad använder vi personuppgifter till?

4.1 Ändamålen och syftena med behandlingen av personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av Tjänsterna ska kunna (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felavhjälpning, (iv) skicka dig information via e-post eller på annat sätt, (v) vidareutveckla våra tjänster.

5 Information från annan

5.1 I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra våra tjänster.

6 Information till annan

6.1 Utöver vad som anges i denna Integritetspolicy kommer vi inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan ”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för kommersiellt bruk.

6.2 Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra tjänster. Dessa leverantörer kan hantera personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till personuppgifter som är insamlade. Vi strävar efter att begränsa sådan tillgång till personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

6.3 För det fall att LÖ säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan LÖ komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om LÖ eller en väsentlig del av LÖs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om LÖs kunder komma att delas.

7 Överföringar till tredje land

7.1 Vi kommer inte att föra över personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

8 Samtycke

8.1 När du godkänner den här Integritetspolicy godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter och känsliga personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Om du inte accepterar vad som sägs i denna Integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda dig av våra tjänster. Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

9 Rätt att begära information, rättelse och radering

9.1 Du har rätt att när som helst ta kontakt med LÖ i syfte att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

9.2 Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade.

9.3 Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för (rätten att bli bortglömd). Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att LÖ längre kan

tillhandahålla vissa tjänster till dig.

9.4 Du har rätt att när som helst ta kontakt med LÖ för att kontrollera att uppgifter kring dig är korrekta och rätt att få felaktiga uppgifter kring dig rättade eller kompletterade.

9.5 Du har rätt att få information om hur behandling sker av dina personuppgifter. Det sker i och genom denna Integritetspolicy, så att du vet hur personuppgifter avses bli behandlade. Om det sker några förändringar i behandlingen av dina personuppgifter kommer du att informeras om det.

9.6 Du har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av dina personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

9.7 Du har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av dina personuppgifter.

9.8 Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontaktuppgifter” nedan). Notera dock att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

10 Hur länge finns uppgifterna kvar?

10.1 LÖ kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Vi behåller dina

personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänster, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Även bokföringslagen kommer att efterföljas ( 7 kap. 2 § BFL).

11 Säkerhet

11.1 Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går

att skydda tekniksystem från intrång.

12 Kontaktuppgifter

12.1 Om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på

Börje Larsson & L Örnmark Målerifirma AB, org.nr 556190-6081

Adress: Västbergavägen 26, 126 30 Hägersten

Telefon: 08-505 911 00

E-post: info@larsson-ornmark.se

13 Ändringar

13.1 LÖ har rätt att ändra eller göra tillägg till denna Integritetspolicy. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft när LÖ avsänt meddelande till dig härom eller annars gjort den uppdaterade Integritetspolicy tillgänglig, exempelvis genom publicering på vår webbplats. Ingenting i denna Integritetspolicy är avsett att skapa ett avtalsförhållande mellan LÖ och någon som använder våra tjänster.